Arbete för en gång- och cykelväg längs med kusten fram till Klintehamn har pågått under flera år och det har varit en del turer. Nyligen, den 11 november 2014, bjöd Trafikverket in till ett samråd på Rondo i Klintehamn för att presentera och diskutera vägplanen för gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn. Genom att trycka på denna länk kan du läsa mer på Trafikverkets hemsida:
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Gotland/Vastergarn-Klintehamn/

I början av 2015 planerar Trafikverket för ett nytt ett samrådsmöte med enskilda som berörs av markanspråk. Parallellt har Trafikverket olika former av samråd med myndigheter och organisationer som dom antar kan bli berörda. Vägplanen planeras vara klar för allmän granskning våren 2015 och inlämnad för fastställelseprövning under hösten 2015. Därefter planerar byggstart till hösten 2016 och att gång- och cykelvägen är klar våren 2017.

Föreningen Klintetraktens framtid har, den 26 november 2014, skickat synpunkter till Trafikverket för att poängtera att det är mycket angeläget att gång- och cykelvägen Västergarn – Klintehamn kommer till stånd utan ytterligare förseningar. Samtidigt har vi, utan att ta ställning för vilken dragning det bör bli, skrivit att vi förutsätter att båda alternativa placeringarna blir allsidigt belysta, bland annat när det gäller kostnader.

Vi kan se att det finns både för- och nackdelar med placering på såväl väst- som östsidan om väg 140. Viktigt att beakta i samband med planeringen och byggandet av gång- och cykelvägen är att landsvägens barriäreffekt behöver minskas. Eftersom det längs vägen finns ett antal starka målpunkter sommartid, där många kommer att korsa landsvägen (t.ex. vid Björkhaga och Kovik), måste bland annat bilisterna på lämpligt sätt särskilt uppmärksammas på faran vid dessa ställen. Lösningen bör även framgå i planen som ska granskas.

Vi passade även på att påminna om behovet av att göra korsningen mellan Väg 140 och Verkstadsgatan/Hamnvägen inne i Klintehamn trafiksäker – även om korsningen inte ingår i den plan som ska tas fram för gång- och cykelvägen. Korsningen är farlig idag och situationen kommer att förvärras ytterligare när hamnen byggs ut.

Vill du diskutera med oss? Hör av dig till:
Stefan Stenberg, ledamot (ssnkv23@outlook.com)